Kiedy notariusz może odmówić czynności notarialnych?

Kiedy notariusz może odmówić czynności notarialnych? Notariusz może odmówić dokonania czynności w kilku przypadkach: 1. Kiedy czynność jest sprzeczna z prawem (art. 81 ustawy “Prawo o notariacie”) 2. Kiedy jest brak możliwości weryfikacji klienta – w przypadku, gdy dowód tożsamości jest nieczytelny 3. Brak beneficjenta rzeczywistego – mogą to być osoby fizyczne, które są udziałowcami...

Więcej
Czy umowa podnajmu zawarta bez zgody Wynajmującego jest ważna ?

Czy umowa podnajmu zawarta bez zgody Wynajmującego jest ważna ? TAK, Teoretycznie, zgodnie z art. 688 KC, który brzmi “Bez zgody wynajmującego najemca nie może oddać lokalu lub jego części do bezpłatnego używania ani go podnająć.” jasno wynika, że zgoda jest potrzebna, ale jeżeli najemca i tak podpisze umowę podnajmu to aktualne przepisy nie przewidują...

Więcej
AgentRadzi_024

Czy mała wspólnota może wyznaczyć swojego członka do zarządzania budynkiem? TAK, nie ma żadnych przeszkód do tego:) Wspólnota powinna podpisać z taką osobą umowę o zarządzanie. Jest to umowa o charakterze mieszanym, która z jednej strony jest umową o świadczenie usług (m.in. prowadzenie ewidencji finansowej, utrzymanie czystości, nadzór nad dozorcami), a z drugiej jest umową...

Więcej
AgentRadzi_023

Czy własność nieruchomości przechodzi na nabywcę po zapłacie całej ceny? NIE! Z chwilą podpisu aktu notarialnego przez obie Strony oraz notariusza w większości przypadków stajesz się właścicielem nieruchomości 🙂 To czy Kupujący jest uczciwy i zapłaci to jest zupełnie odrębna kwestia. Strona Sprzedająca jest zabezpieczona art. 777 KPC, o którym pisałem wcześniej Możesz przeczytać go...

Więcej
AgentRadzi_22

Czy możliwe jest zamieszkanie na tzw. polskim RODOS? Mam na myśli oczywiście działki ROD 🙂 Jeżeli mielibyśmy brać pod uwagę tylko teorię to odpowiedź brzmi jednoznacznie: NIE. Wystarczy sięgnąć do Art. 12 “Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych”, w którym jasno napisane jest: “Na terenie działki obowiązuje zakaz zamieszkiwania oraz prowadzenia działalności gospodarczej lub innej działalności...

Więcej
AgentRadzi_21

Co to jest Art. 777 KPC i jak chroni Sprzedającego i Kupującego? Jest to dobrowolne poddanie się egzekucji na podstawie aktu notarialnego Słynne trzy siódemki powinniśmy znaleźć w każdej umowie sprzedaży nieruchomości. Jest to zapis w akcie notarialnym, który zabezpiecza dwie strony transakcji. Klienci podpisując akt notarialny poddają się się egzekucji, dzięki czemu w przypadku,...

Więcej
AgentRadzi_20

Czy pośrednik może podpisać umowę pośrednictwa na kwotę 1zł ? Nie! Jest to umowa pozorna, a umowa pozorna jest nieważna. Dlatego, że udajemy, że jest to wynagrodzenie – na rynku tak to nie funkcjonuje! Umowa pozorna nie wywołuje skutku. Od 01.09.2017 roku  umowa pośrednictwa jest umowa odpłatną.

Więcej
AgentRadzi_18

Czy każdy może otrzymać numer księgi wieczystej konkretnej nieruchomości gruntowej❓ TAK👊 Na żądanie KAŻDEGO są tylko informacje o charakterze przedmiotowym, takie jak: ich położenie, granice, powierzchnia, rodzaj użytków gruntowych oraz ich klasy bonitacyjne. Ze względu na ochronę danych osobowych informacje o charakterze podmiotowym lub przedmiotowo-podmiotowym są dostępne wyłącznie dla osób wykazujących interes prawny.

Więcej
AgentRadzi_17

Czy można zawrzeć umowę dożywocia na nieruchomości, która nie ma założonej księgi wieczystej TAK Dożywocie powstaje niezależnie od wpisu do księgi wieczystej.

Więcej
AgentRadzi_16

Czy w umowie przedwstępnej musi być wskazany konkretny termin umowy końcowej❓ Pewnie większość z was się zdziwi, ale odpowiedź brzmi “NIE”👊 Jak to? nie wiemy kiedy będzie umowa końcowa sprzedaży?😛 Zgodnie z treścią art. 389 §2 k.c., jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w...

Więcej
AgentRadzi_15

Co to jest renta planistyczna❓ W poprzednim poście pisałem o opłacie adiacenckiej to teraz czas na kolejną opłatę, która może być nałożona przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Renta planistyczna lub inaczej opłata planistyczna nakładana jest w momencie kiedy wzrosła wartość nieruchomości w wyniku ustanowienia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub jego zmiany na obszarze, na...

Więcej
AgentRadzi_14

Co to jest opłata adiacencka❓ Jest to opłata, którą wójt, burmistrz lub prezydent miasta może nałożyć na właściciela nieruchomości lub użytkownika wieczystego, jeżeli w wyniku podziału nieruchomości wzrosła jej wartość. Po więcej informacji zapraszam do art. 98a Ustawy o gospodarce nieruchomościami 👊

Więcej
AgentRadzi_13

Co to jest ekspektatywa odrębnej własności lokalu❓ Bardzo trudne słowo, ale nie jest takie straszne 😉Ekspektatywa to stan, w którym oczekujemy na pełną własność nieruchomości. Powstaje ona w dwóch przypadkach: 1) Podczas podpisania umowy deweloperskiej aż do momentu, gdy lokal zostanie wyodrębniony oraz powstanie wpis w księdze wieczystej. 2) Podczas przekształcania spółdzielczego własnościowego prawa do...

Więcej
AgentRadzi_12

Co to jest rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystej Czasami zdarza się, że treść księgi wieczystej danej nieruchomości odbiega od rzeczywistości. Chodzi przede wszystkim o zapewnienie bezpieczeństwa Nabywcy. Potencjalny Kupujący nabywa nieruchomość od osoby, która widnieje w księdze wieczystej, mimo, że rzeczywiście właścicielem jest inna osoba oraz wolną od obciążeń tak jak treść księgi wskazuje. Tym...

Więcej
AgentRadzi_11

Jaka jest różnica między służebnością osobistą a dożywociem Często dla wielu osób oba pojęcia niczym się nie różnią. Jednak różnice są znaczące. UMOWA DOŻYWOCIA – jest to umowa zobowiązująca przeniesienie własności nieruchomości na nabywcę, w zamian za dożywotnie utrzymanie zbywcy(lub osobie bliskiej zbywcy!). Umowa musi być sporządzona w formie aktu notarialnego. Dokładną listę dożywotnich świadczeń...

Więcej
AgentRadzi_10

Co to klauzula Apostille i do czego jest nam potrzebna❓ Jest to poświadczenie autentyczności podpisu złożonego na dokumencie sporządzonym w danym państwie, w celu użycia tego dokumentu w innym kraju. Kiedy może się przydać, jeśli mówimy o nieruchomościach❓ Np. w sytuacji, gdy chcesz kupić mieszkanie, a właściciel jest w innym kraju i chce upoważnić do...

Więcej
AgentRadzi_09

Po ilu latach może dojść do zasiedzenia nieruchomości❓ Po 20 i 30 👊 ZASIEDZENIE W DOBREJ WIERZE – Jeżeli władający nieruchomością, nie wiedząc o tym, że ma ona swojego właściciela mieszka w niej, po 20 latach może złożyć wniosek o zasiedzenie. ZASIEDZENIE W ZŁEJ WIERZE – Jeżeli władający nieruchomością wie, że właścicielem jest inna osoba,...

Więcej
AgentRadzi_08

Kiedy warto podpisać umowę przedwstępną notarialną❓ Umowa przedwstępna może być w formie cywilnoprawnej lub notarialnej. Obie formy są ważne, jednak skutek umowy notarialnej jest silniejszy. Dlaczego? Jeżeli jedna ze stron uchyla się od podpisania umowy przyrzeczonej, strona zainteresowana może przed sądem domagać się jej zawarcia. Orzeczenie sądu zastąpi oświadczenie woli drugiej strony. Z tego względu...

Więcej
AgentRadzi_07

Czy można sprzedać mieszkanie z ustanowioną służebnością osobistą ❓ TAK👊 Nie stanowi to żadnej przeszkody, która uniemożliwiałaby sprzedaż nieruchomości. Problemem natomiast może być znalezienie nabywcy, który kupi lokal, w którym prawo do przebywania będzie mieć inna osoba. WAŻNE INFORMACJE DOT. SŁUŻEBNOŚCI OSOBISTEJ: 1) forma aktu notarialnego 2) prawo to jest niezbywalne 3) uprawniony do służebności...

Więcej
AgentRadzi_06

Jaki adres Najemcy wpisać dot. wysyłania ewentualnych zawiadomień czy oświadczeń Praktyka pokazuje, że często wpisywany jest adres wynajmowanego mieszkania. Jest to dozwolone ale nie do końca bezpieczne dla właściciela mieszkania. Sądy nie zawsze patrzą tak jak zezwala nam na to Ustawa o ochronie praw lokatorów i jeżeli Najemca chce, żeby wpisać adres wynajmowanego mieszkania, po...

Więcej
AgentRadzi_05

Czy potrzebujemy PESEL Najemcy lub Wynajmującego do sporządzenia umowy ❓ NIE👊- każdy słyszał pewnie modne od jakiegoś czasu słowo RODO oraz związanej z nim zasadzie minimalizacji danych. (minimalizuje zagrożenie wykorzystania danych do kradzieży tożsamości, przy naruszeniu ochrony dla danych osobowych.) ale….. obecnie PESEL jest niezbędny do dochodzenia roszczeń, w związku z tym jak najbardziej jestem...

Więcej
AgentRadzi_04

Czy Kupujący może żądać zwrotu zadatku 3-krotnie lub 4-krotnie wyższego TAK– o ile strony tak ustalą w umowie. Art.394. KC Znaczenie zadatku § 1. W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego...

Więcej
AgentRadzi_03

Czy umowę najmu możemy zawrzeć przez SMS❓📲 TAK👊 Jest to forma dokumentowa📄 Od 09.2016 roku istnieje w Kodeksie Cywilnym pojęcie DOKUMENTU, który oznacza nic innego jak nośnik informacji,💾 umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.🔍 Art. 772. KC. Dokumentowa forma czynności prawnej Do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w...

Więcej
AgentRadzi_02

Czy małżonkowie muszą podpisać umowę najmu razem❓ Czy podpis jednej osoby jest wystarczający❓ TAK👊 – a żeby się o tym dowiedzieć musimy sięgnąć ponownie po Kodeks Cywilny.📘 Art. 680.KC Najem lokalu w czasie trwania małżeństwa § 1. Małżonkowie są najemcami lokalu bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe, jeżeli nawiązanie stosunku najmu lokalu mającego...

Więcej
AgentRadzi_01

Znasz zasadę domniemania przedłużania umowy na czas nieokreślony? Art. 674 KC Na pierwszy rzut idzie umowa najmu, z którą niejednokrotnie wiele osób ma problem. Chodzi o Art. 674. KC Domniemanie przedłużenia najmu na czas nieoznaczony “Jeżeli po upływie terminu oznaczonego w umowie albo w wypowiedzeniu najemca używa nadal rzeczy za zgodą wynajmującego, poczytuje się w...

Więcej